21.1.2016

Jak podat žádost NZÚ

Jak podat žádost NZÚ?

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Interaktivní formulář žádosti se zpřístupní po kliknutí na ikonku Podat žádost na úvodní stránce programu.

Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR, kde vám bude podání žádosti umožněno.
Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky.

1. Seznamte s podmínkami programu

Program NZÚ se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění, další pokyny jsou pak uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí.
Oba dokumenty naleznete na webových stránkách programu.

2. Nechejte si zpracovat odborný posudek

Splnění podmínek Programu je nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku. Doporučujeme vám kontaktovat nás přes kontaktní formulář, zajistíme naše smluvní poradce, kteří zpracovávají odborné posudky po celé ČR za velmi příznivou cenu.

3. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud je to nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem.

4. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů provedených opatření. Formulář krycího listu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY – FORMULÁŘE
Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti.

5. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu

Přesný postup pro registraci a podání žádosti online naleznete na stránkách programu.

6. Doručte na krajské pracoviště fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci v informačním systému programu je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z KP fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti.