8.2.2016

Kotlíková dotace

Kdo a na co je možné kotlíkovou dotaci získat?

Dotace jsou určeny pro fyzické osoby a rodinné domy, které vymění své neekologické kotle na pevná paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za automatický kotel na uhlí a biomasu, plynový kondenzačního kotel, kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu.

Maximálně uznatelné náklady činí 150 tis. Kč (výše dotace 75-80% dle typu topného zdroje).

Na co je možné žádat?

 • Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).
 • Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu. Nelze také podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.
 • Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.

Jaká je výše dotace a na co?

Druh kotle Výše dotace
Automatický kombinovaný kotel 75% způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
Plynový kondenzační kotel 75% způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč
Kotle na biomasu (ruční) 80% způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
Kotle na biomasu (automatický) 80% způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
Tepelná čerpadla 80% způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
*Pro vybrané prioritní obce a města + 5% navýšení dotace

Podporovaná zařízení jsou uvedena v závazném seznamu vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Jak vám s kotlíkovou dotací pomůžeme?

 • Ověříme, zda splňujete podmínky pro obdržení dotace.
 • Poradíme s výběrem vhodného zdroje tepla
 • Pomůžeme a zkontrolujeme žádost a dokumenty, které budete potřebovat k vyřízení dotace.
 • Doporučíme vhodnou montážní firmu s příslušnou profesní kvalifikací
 • Dovezeme žadateli zdarma nový zdroj tepla až domů

Jak o kotlíkovou dotaci zažádat?

Vyplňte kontaktní formulář nebo vám informace rádi poskytneme na bezplatné lince 800 100 509.

Specifické podmínky

 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).
 • Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
 • U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva.
 • Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).
 • Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li n a trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští.
 • Solární termické systémy nejsou podporovány (podpora zůstává zachována v rámci programu Nová zelená úsporám).

Co patří mezi uznatelné náklady?

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest.
 • Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu).
 • Náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Žádost

CO VŠE BUDU POTŘEBOVAT K VYŘÍZENÍ DOTACE, CO BUDU MUSET DOLOŽIT ZA DOKUMENTY

Každý kraj má svoji vlastní vzorovou žádost o dotaci. Tyto žádosti budou zveřejňovány postupně podle výzev jednotlivých krajů na internetových stránkách krajských úřadů. Mezi základní dokumenty požadované k podání žádosti o dotaci budou patřit:

 • Žádost o poskytnutí dotace.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

V případě, že má RD více vlastníků:

 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb souvisejících s nastavením přidělování podpory. 
  Mikro opatření a PENB jsou pro II. vlnu KD zrušeny!!!

  Majitel / žadatel KD musí mít na sebe zřízen běžný účet. Není tedy možné ani v SJM dát číslo účtu manželky či jiného příbuzného! Dále, pokud žadatel nemá číslo účtu, tak si jej po dobu dotace musí zřídit a následně po obdržení peněz z „kraje“ ho může zrušit nebo si ho už ponechá. Peníze se nedávají v hotovosti ale posílají se žadateli KD na běžný účet, aby měl „kraj“ doklad o tom, že peníze obdržel přímo žadatel.

  Bude se tedy dokládat „Potvrzení o vedení běžného účtu žadatele“ – stačí jim KOPIE – Poslední výpis z banky z účtu žadatele je pro ně nedostačující!

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE